Vi kan se du benytter Internet Explorer!

Det betyder desværre at du ikke kan se alt indhold på siden

PERSONDATA

Persondatapolitik for:

TF Auto ApS, CVR: 26707897
Søndergade 3
2791 Dragør

Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l. Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen.

Behandling af personfølsomme data i virksomhederne
Enhver behandling af persondata i vores virksomheder sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed, og ikke mindst ansvarlighed, er sat i højsædet. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte en af de dataansvarlige i virksomhederne.

Dataansvarlig for TF Auto ApS:
Christian Frank

Oplysninger der behandles – formål
Formålet med registrering og behandling af persondata er relevant for vores samhandel med vores kunder og forretningspartnere. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler dine persondata fra andre end den aktuelle person.

 • Gennemførelse af køb, salg, prøvekørsel, udlejning og eksport af køretøjer.
 • Syn, omregistrering og afregistrering af køretøjer.
 • Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
 • Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
 • Opfølgning på salg og værkstedsbesøg.
 • Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Optimering af vores digitale løsninger.
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.


Vi indsamler og anvender data om vores kunder, for at opfylde vores aftaler og forretningsprocesser med kunderne, samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.

De persondata, vi behandler, omfatter:
Automatisk indsamlede data
– Vi benytter en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige brugeroplevelse. Data opsamles enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis alle kontaktformularer på hjemmesiden, herunder anmodning om prøvekørsel af bil, detaljer om en evt. byttebil samt bestilling af tid på værksted.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, brugeren benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på den registreredes adfærd.

Eksempler på data, der opsamles og analyseres:
 • Dato og tidspunkt for besøg.
 • De sider, der besøges i løsningen.
 • IP-adressens geografiske placering.
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.).
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et skriftligt/elektronisk samtykke eller der er tale om eventuelle retslige krav.

Oplysninger der frivilligt (aktivt) afgives
Vi noterer naturligvis de oplysninger, der gives os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside. Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger der deles med os via sociale medier.
 • Oplysninger sendt på e-mail.
 • Oplysninger vi modtager i forbindelse med gennemførelse af ordre.
 • Oplysninger der deles med os i forbindelse med undersøgelser, events og konkurrencer og lignende.

Behandlingsgrundlag
Persondata behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtelser mellem firmaerne og vores kunder. Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et skriftligt eller elektronisk samtykke.

A. Modtagelse og videregivelse af persondata
Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik. Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom.

Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, email service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os.

Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser.

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. Vi indsamler aldrig persondata, uden forudgående accept ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

A1. Overdragelse af registreringsattester ved engrossalg af køretøjer
I forbindelse med videresalg af køretøjer til andre bilforhandlere, kræves dokumentation i form af en original dansk registreringsattest, til berigtigelse af ejerskab, omregistrering m.v.

Registreringsattest med tidligere ejers data udleveres derfor til den nye køber af køretøjet.

A2. Overdragelse af registreringsattester ved eksport af køretøjer
I forbindelse med eksport af køretøjer til EU-lande kræves lokal dokumentation i form af en original dansk registreringsattest, til berigtigelse af ejerskab m.v.

Registreringsattest med tidligere ejers data udleveres derfor til den nye køber af køretøjet.

B. Opbevarings- og slettepolitik
Vi gemmer oplysninger om vores kunder og forretningspartnere, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at kunne yde den bedst mulige service. Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion.

Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

B1. Indsigtsret, berigtigelse og sletning
Den registrerede person (RE) har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler:

 • Hvad der behandles.
 • Formål med behandlingen.
 • Berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme).
 • Tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares.
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning og indgive klage til Datatilsynet.

RE har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. RE må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse. RE kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. RE kan også kontakte os, hvis RE mener, at RE’s persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når RE henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet RE’s persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Hvis RE ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om RE hos os via vores cookies, skal RE rette henvendelse til en dataansvarlig.

Er der registreret forkerte data, eller har RE andre indsigelser, kan RE rette henvendelse samme sted. RE har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om RE, og RE kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen.

B2. Dataportabilitet
Den registrerede (RE) har ret til at modtage de persondata, RE har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om RE hos andre aktører på baggrund af RE’s samtykke.
Hvis vi behandler data om RE som led i en kontrakt, hvor RE er part, kan RE også få tilsendt egne data. RE har ligeledes ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis RE ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, vil RE modtage egne persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

C. Samtykke
Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt eller elektronisk.

Samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. RE kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt/ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at kontakte en dataansvarlig.

D. Hjemmeside og cookies
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, der lagres på brugerens PC eller anden enhed, når de besøger vores hjemmeside. Cookies kan bl.a. bruges til at holde styr på hvilke sider man har besøgt, og kan hjælpe brugeren til at fortsætte tidligere besøg, eller de kan huske sprogindstillinger eller andre præferencer i forhold til besøg på hjemmesiden.

Cookies kan ikke indeholde virus. Hvis vi placerer cookies, bliver brugeren informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver brugeren bedt om at afgive sit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden samtykke fra besøgende på vores hjemmeside.

D1. Cookietyper og deres formål
Du kan finde alt om de cookietyper vi bruger, og formålet med brugen heraf i vores “Cookiepolitik“.

E. Sikkerhed
TF Auto ApS beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dataejeres persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

Retten til at klage
Enhver registreret person har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata. Evt. klager skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf.: 33193200

Opdatering af persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” som det fremgår nedenfor.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret:
11. oktober 2022

TF Auto ApS

Christian Frank

Kontakt en dataansvarlig

Påskeferie

Vi holder påskeferie fra mandag d. 3. april til og med mandag d. 10. april.

Ønsker du at booke tid på værkstedet efter påske, kan det gøres ved at kontakte værkstedet HER

GOD PÅSKE!

Sommerferie

Ændrede åbningstider i uge 28 og 29,
fra mandag d. 10. juli til og med søndag d. 21. juli
holder værkstedet sommerferie lukket.
Vi er tilbage igen mandag d. 24. juli.
God sommer!

Mvh. TF Auto

ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER

CORONAVIRUS | COVID-19

Opdatering d. 28. februar 2021

Så har vi endelig fået lov til at holde åbent, næsten som normalt igen. Vi er dog fortsat yderst opmærksomme på personale og kunders sikkerhed. Læs venligst nedenstående forholdsregler. Det betyder at det nu er muligt at se og prøvekøre biler, også uden forudgående aftale. Vi anbefaler dog fortsat, at du laver en aftale på forhånd.

Krav om brug af mundbind:
Bemærk at der ved ekspedition i forretningen er krav om brug af mundbind, når du befinder dig i vores kundeområde. Efter de opdaterede restriktioner er der ligeledes krav til at bære mundbind når man sidder ned. 

Indendørs kundeområde:
I henhold til de nye restriktioner, skal der i en forretning af vores størrelse være 10 m2 pr. kunde. Det betyder at der alene må være 1 kunde i det indendørs kundeområde ad gangen. Dette bedes respekteres og overholdes.


Ovenstående vil løbende blive opdateret, såfremt de nuværende restriktioner ændres eller forlænges.

Vi holder åbent som normalt, men er yderst opmærksomme og tager den igangværende situation meget alvorligt. Vi vurderer løbende, om vi kan betjene vores kunder på en måde der er tryg for både vores kunder og for vores personale.

For at forebygge smitte følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at undgå håndtryk og anden form for tæt kontakt med vores kunder og leverandører.

Vi vil for at forebygge smitte gøre vores kunder opmærksom på følgende:

 • Føler du dig på nogen måde sløj, har feber, hoste eller udviser andre symptomer, bedes du udsætte dit besøg og blive hjemme.
 • Sørg så vidt muligt for at aftale hvad der skal laves på din bil over telefon eller mail – vores kontaktoplysninger finder du under menupunktet “kontakt”.
 • Besøg os alene hvis det er muligt. Hvis I kommer flere, henstiller vi til, at kun én person kommer ind i forretningen.
 • Hvis du kommer ind i forretningen, forventer vi at du tager hensyn og prøver at holde så stor afstand som muligt. Der er absolut ingen adgang bag disken.
 • Når vi modtager din bil, vil vi sørge for at bilnøglen bliver sprittet af. Vores mekanikere vil bruge engangshandsker, når de betjener bilen. Når du afhenter din bil vil bilnøgle, rat, geargreb og andre berøringsflader være desinficeret.

Vi beklager, de gener disse tiltag medfører, men tager naturligvis alle forholdsregler for at varetage din og vores personales sikkerhed.

Har du spørgmål til ovenstående, kan vi kontaktes på mail eller telefon.